AVG privacy

Privacy Policy Gymnastiekvereniging Hercules en Zeevangsloop

Gymnastiekvereniging Hercules (Hercules) en de daaronder vallende Zeevangsloop hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt informatie gegeven over hoe Hercules/Zeevangsloop omgaat met persoonsgegevens. Hercules doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hercules houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Hercules in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als Hercules deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als het bestuur van Hercules zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Dit is Privacy Policy van Hercules gevestigd te Middelie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624065, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Het bestuur van de Vereniging vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom is in deze Privacy Policy voor u uiteengezet hoe de Vereniging met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de Vereniging welke persoonsgegevens van u verzamelt, hoelang deze bewaard worden en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Hercules Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Administratie -Voornaam
-Achternaam
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mail adres
-Rekeningnummer
-Verklaring omtrent gedrag (bij trainers)
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na beëindiging. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

-Bestuur
-Ledenadministratie
-Betrokken commissies
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en enquête -Voornaam
-Achternaam
-E-mailadres 
Uitvoering van de overeenkomst. Zo lang als men aangemeld is -Ledenadministratie
-Bestuur
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of een bijzondere gebeurtenis. -Voornaam
-Achternaam
-Adres
-Telefoonnummer-E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang de toestemming niet is ingetrokken -Ledenadministratie
-Secretaris

 

 

Doel Zeevangsloop Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Administratie -Voornaam
-Achternaam
-Geboortedatum
-Woonplaats 
Uitvoering van de overeenkomst Zonder afspraak -Bestuur
-Tijd verwerk organisatie/publicatie
Publicatie eindtijden -Voornaam
-Achternaam
Uitvoering van de overeenkomst Zonder afspraak -Tijd verwerk organisatie/publicatie

 

Lidmaatschap KNGU

Het lidmaatschap van de Vereniging wordt bij gehouden via de ledenadministratie. Het lidmaatschap via de KNGU is anoniem. De KNGU heeft alleen beschikking over registratie nummers zonder persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Foto’s op onze website

Voor het goed functioneren van de Vereniging informeren wij leden over de vereniging, verenigingsactiviteiten en dergelijke. In voorkomend geval wil de Vereniging graag foto’s en video opnamen op de website en social media kunnen plaatsen. Foto’s en beeld materiaal van de Zeevangsloop wordt zonder expliciete toestemming geplaatst. Indien u dat niet wil dan kan u dit kenbaar maken aan de Vereniging waarop beeld materiaal waar u opstaat verwijderd zal worden. Foto’s van de verschillende sportgroepen van Hercules worden enkel en alleen met toestemming geplaatst.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De Vereniging gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en zal nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de Privacy Policy treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Alle derden met wie de Vereniging jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als de Vereniging, aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken. Hiervoor verwijzen wij naar de Privacy Policy van derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt de Vereniging ook vragen om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Onderaan dit document vind je de contactgegevens. U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die de Vereniging over u heeft. U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Vereniging. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige (personen jongen dan 16 jaar) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens, zoals het recht om te verzetten tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van de gegevens.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Policy van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website G.V. Hercules zal steeds de meest recente versie van de Privacy Policy worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met de Vereniging op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretaris

E-mail: contact@gvhercules.nl